Pravidla a podmínky

Partnerský program značek Junkers Bosch a Dakon
Pravidla programu

Partnerský program značek Junkers Bosch a Dakon je organizován společností Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10 - Štěrboholy, PSČ 108 00, IČO 189 53 573 (dále jen „Společnost“). Partnerský program je organizován v elektronické formě na internetových stránkách www.partner.junkers.cz a www.partner.dakon.cz.

 1. Partner – podmínky účasti
  1. Partnerem se může stát pouze fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona nebo právnická osoba, jejichž předmětem podnikání je montáž zařízení v oboru vytápění a TZB (dále jen „Partner“), které splňují podmínky těchto Pravidel a se souhlasem Společnosti úspěšně dokončily registraci do Partnerského programu.
  2. Partnerského programu se může účastnit vždy výlučně Partner sám a nikoli jeho zaměstnanci či jinak spolupracující či za něj jednající osoby. Jejich účast je od samého počátku neplatná. Práva z Partnerského programu vždy vznikají výlučně Partnerovi.
  3. Účastnit se Partnerského programu lze pouze za podmínek stanovených těmito Pravidly v platném znění. Dokončením registrace Partner prohlašuje, že se důkladně seznámil s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat. Jakákoliv účast neshodující se s těmito Pravidly bude bez dalšího považována za neplatnou.  
  4. Účast v Partnerském programu je dobrovolná a na dobu neurčitou. Nikdo nesmí být k účasti v Partnerském programu nucen. Na účast v Partnerském programu není právní nárok.
 2. Účast v Partnerském programu - registrace
  1. Účast Partnera v Partnerském programu vzniká dokončenou registrací. K zahájení registrace Partner vyplní úplně a pravdivě požadované údaje do registračního formuláře, který je dostupný na internetových stránkách Partnerského programu (dále jen „Stránky programu“). Partner se může do Partnerského programu zaregistrovat pouze jednou s využitím jedné vlastní emailové adresy a adresy svého registrovaného sídla či provozovny. Jakékoliv další registrace Partnera nebo registrace na základě nepravdivých údajů jsou bez dalšího neplatné.
  2. Osoba vyplňující registrační formulář odpovídá za své oprávnění jednat jménem a na účet Partnera a odpovídá v plné výši za újmu způsobenou Společnosti v případě, že se ukáže, že toto oprávnění neměla nebo že k registraci využila nepravdivé údaje.
  3. Společnost za podmínky, že schválí registraci Partnera v Partnerském programu, zašle Partnerovi odkaz k vytvoření hesla pro přihlášení do jeho osobního účtu. Registrace je úspěšně dokončena okamžikem prvního platného přihlášení do osobního účtu Partnerského programu.
  4. Partner má výlučně na svou odpovědnost možnost zřídit přístup ke svému osobnímu účtu Partnerského programu i jiným osobám a těmto přidělit některá nebo všechna oprávnění k jednání v rámci Partnerského programu. Veškerá jednání těchto jiných osob se však vždy považují za jednání Partnera samotného.
  5. Pouze Partner sám je výlučně na svou odpovědnost oprávněn změnit registrovanou emailovou adresu. Partner se zavazuje informovat Společnost o změně údajů uvedených v registračním formuláři a udržovat tím tyto údaje vždy aktuální.
 3. Partnerské body
  1. Partner je oprávněn sbírat tzv. partnerské body za každou přípustnou dokončenou registraci určeného produktu ve svém osobním účtu. Registrovány mohou být pouze výrobky, které byly nainstalovány koncovému uživateli po datu registrace partnera do Partnerského programu.
  2. Ve svém osobním účtu je Partner oprávněn registrovat určené produkty, a to pouze ty, které svým jménem instaloval u koncových uživatelů. K registraci určeného produktu Partner vyplní unikátní výrobní sériové číslo jím instalovaného produktu (dále jen „Kód“). Každý Kód je možné registrovat pouze jednou. Každá další registrace shodného Kódu je nepřípustná, a to bez ohledu, zda ji chce provést jinak oprávněná osoba. Odpovědnost Společnosti za neoprávněnou nebo nepřípustnou registraci Kódu je vyloučena.
  3. Partnerské body mají omezenou platnost do konce následujícího kalendářního roku, ve kterém byly připsány na osobní účet Partnera.
  4. Partnerské body, jejichž doba platnosti uplynula, nelze využít k výměně za odměnu a budou z osobního účtu Partnera smazány bez náhrady. Partner odpovídá za využití partnerských bodů a jejich včasnou výměnu za odměny.
  5. Partner je oprávněn písemně, vč. emailu reklamovat počet partnerských bodů připsaných na jeho osobní účet, a to do 30 dní ode dne takového zápisu. Marným uplynutím lhůty se má počet připsaných bodů za správný a jeho zpětná oprava je vyloučena.
 4. Odměny
  1. Partner je oprávněn platné partnerské body využít výlučně k výměně za některou z odměn uvedených na Stránkách programu. Jiný způsob využití nebo směny partnerských bodů je vyloučen. Seznam odměn, vč. počtu potřebných partnerských bodů k jejich objednávce je uveden na Stránkách programu. Množství jednotlivých druhů odměn je omezeno a odměny lze objednávat do vyčerpání zásob.
  2. Odměna bude Partnerovi zaslána pouze na adresu uvedenou při registraci, která je současně registrovaným sídlem či provozovnou Partnera zpravidla do 21 dní ode dne jejich objednání. Partner nehradí náklady na zaslání odměny. Zasílání odměn na jinou adresu, než která je uvedena v registračním formuláři a která není sídlem/místem podnikání nebo provozovnou Partnera, není dovoleno. Distribuci odměn zajišťuje pro Společnost třetí strana a Společnost proto v žádném rozsahu neodpovídá za vady takového dodání.
  3. Některé odměny mohou být dočasně nebo trvale nedostupné. O tomto Společnost Partnera informuje a přičte mu partnerské body použité k výměně za nedostupnou odměnu zpět na osobní účet
  4. Společnost je oprávněna jednostranně seznam odměn, vč. počtu potřebných partnerských bodů měnit (trvale nebo dočasně), když každá změna je účinná okamžikem uveřejnění na Stránkách programu. Tyto změny se nedotýkají již zadaných objednávek odměn.
  5. Případné vady odměny nebo dodání Partner uplatňuje u dodavatele Společnosti, který svým jménem a na svou odpovědnost zajišťuje distribuci a doručení odměn Partnerům. Za žádnou z odměn není možné požadovat finanční náhradu.
 5. Poučení o zpracovávání osobních údajů a obchodních sděleních
  1. V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), tímto správce Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Průmyslová 372, Štěrboholy, 108 00 Praha 10, IČO: 18953573, www.partner.junkers.cz, e-mail.: marketing@cz.bosch.com (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“) poskytuje subjektu údajů, tedy Vám tyto informace:
  2. Vaše osobní údaje, tedy: firma, IČO, oslovení, titul, funkce, jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, údaje o zařízení (značka, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje, adresa instalace) bude správce zpracovávat, shromažďovat a uchovávat za účelem provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na vaši žádost a za účelem splnění smlouvy.
  3. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutné za účelem jejich zaevidování v evidenci Správce a kontroly nárokovaných partnerských bodů.
  4. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 odst. 1. písm. b) GDPR.
  5. Příjemcem Vašich osobních údajů je pouze Správce.
  6. Osobní údaje Partnera nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci ve smyslu čl. 13 odst. 1. písm. f) GDPR. Vaše osobní údaje budou u Správce uloženy nejdéle po dobu trvání smlouvy a podobu tří let po jejím skončení. V situaci, kdy by byly osobní údaje zapotřebí pro účely uplatnění či ochrany Vašich práv či práv Správce ve sporech, v soudním či správním řízení, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu trvání sporu, a to výhradně za účelem ochrany práv v takovém sporu.
  7. Jako subjekt údajů máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům a informacím uvedeným v čl. 15 GDPR, které se Vás týkají, máte právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů k jinému Správci za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR. Dále máte právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování.
  8. Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, bude Vás Správce informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených GDPR Správce není povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám Správce může (a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (b) odmítnout žádosti vyhovět.
  9. Správce Vás informuje, že v žádném případě nedochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování, uvedenému v čl. 22 GDPR.
  10. V případě, že budete nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů, můžete se se svojí stížností obrátit na Správce nebo dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  11. Nejste povinni Vaše osobní údaje Správci poskytnout, a jejich poskytnutí je dobrovolné. V případě, že osobní údaje nechcete sdělit, údaje Správci nesdělujte. Bez poskytnutí těchto údajů Vám však nebudeme moci naše služby poskytnout. Pro více informací můžete využít kontaktní linku Správce na telefonním čísle +420 724 169 699
  12. V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz nebo požadavek, můžete se kdykoliv obrátit na Správce nebo jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je: Ivo Fišer, tel. +420 724 169 699, e-mail: oou@cz.boch.com
  13. V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, můžete se obrátit na Správce
  14. Vyplněním registračního formuláře Partner souhlasí s tím, aby mu Společnost odesílala obchodní sdělení o nabídce zboží a služeb prostřednictvím elektronické pošty nebo služby krátkých zpráv (SMS) ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 6. Společná ustanovení
  1. Společnost si vyhrazuje právo:

   • kontrolovat, a to i zpětně pravdivost údajů z registračního formuláře;
   • neschválit registraci zájemce o účast v Partnerském programu bez uvedení důvodu;
   • kontrolovat, a to i zpětně oprávněnost k registraci určeného produktu, tuto registraci bez náhrady zrušit a odečíst všechny přičtené partnerské body, ukáže-li se registrace být v rozporu s těmito Pravidly;
   • jednostranně měnit seznam určených produktů, počet přidělovaných partnerských bodů za registraci určených produktů, seznam odměn a počet potřebných partnerských bodů k jejich objednávce, přičemž se nepřipouští změna se zpětnou účinností;
   • vyžadovat vrácení všech získaných odměn, případně vydání náhrady jejich hodnoty, ukáže-li se, že tyto byly získány na základě neoprávněné účasti v Partnerském programu nebo jinak v rozporu s těmito Pravidly;
  2. Společnost si vyhrazuje právo Partnerský program kdykoli přerušit, ukončit nebo změnit jeho Pravidla a podmínky, a to i bez udání důvodu.
  3. Účast v Partnerském programu lze kdykoliv bez uvedení důvodu vypovědět, a to písemnou zprávou zaslanou Společnosti prostřednictvím osobního účtu Partnera. Účast v Partnerském programu zaniká okamžikem doručení takové písemné zprávy.
  4. Společnost si vyhrazuje právo vyloučit Partnera z účasti na Partnerském programu, porušil-li nebo porušuje-li Partner závažným způsobem nebo opakovaně tato Pravidla. Za závažné porušení těchto Pravidel se považuje zejména vyplnění nepravdivých údajů do registračního formuláře, převzetí odměn v jiném místě než v registrovaném sídle či provozovně, která je současně registrovanou adresou v Partnerském programu, nebo neoprávněná registrace produktu. Vyloučení je účinné okamžikem rozhodnutí Společnosti a Partner bude o vyloučení vyrozuměn na registrovaný email. V případě vyloučení z Partnerského programu z důvodu dle předchozí věty vzniká vyloučené osobě povinnost vrátit veškerá plnění, která získala v rozporu s těmito Pravidly a nahradit Společnosti tím způsobenou újmu v plném rozsahu.
  5. Ukončením účasti v Partnerském programu z jakéhokoliv důvodu zaniká platnost všech partnerských bodů daného osobního účtu bez náhrady.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Partnerský program se řídí výhradně těmito Pravidly. Jakákoliv kratší či stručněji publikovaná pravidla slouží pouze pro informační účely.
  2. Všechny změny Partnerského programu, zejména těchto Pravidel, určených výrobků, počtu partnerských bodů, seznam odměn, jsou účinné okamžikem jejich zveřejnění na Stránkách programu.
  3. Partner bere na vědomí, že Stránky programu mohou být dočasně znepřístupněny nebo může dojít k omezení některých nebo všech funkcí. Společnost vynaloží veškeré úsilí k obnovení jejich plného provozu v krátké době.
  4. Společnost neodpovídá za žádnou újmu způsobenou byť dočasným výpadkem Stránek programu nebo jakékoliv jejich části, neoprávněnou účastí v Partnerském programu, nedostupností odměn nebo porušením povinností na straně třetích osob při realizaci tohoto Partnerského programu.
  5. Tento Program je určen výlučně Partnerům samým. Partneři plně odpovídají za nakládání s přihlašovacími údaji, osobním účtem a s odměnami, především odpovídají za splnění všech povinností, které vyplývají ze zvoleného způsobu naložení s odměnami.
Tato stránka využívá cookies pouze za účelem technických potřeb. Více informací najdete v kapitole “Přehled a použití cookies” v rámci Zásad ochrany osobních dat.
Souhlasím Zásady používání Cookies